BSR InnoShip

 

Projekt pn.   “BALTIC SEA COOPERATION FOR REDUCING SHIP AND PORT EMISSIONS THROUGH KNOWLEDGE - AND INNOVATION BASED COMPETITIVENESS”  jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Regionu Morza Bałtyckiego 2007-2013. 

 

Project  BSR InnoShip zajmuje się znalezieniem rozwiązań dla wspólnych wyzwań jakie stoją przed krajami nadbałtyckimi i kluczowymi podmiotami sektora morskiego – projekt inicjuje i wspiera współpracę na rzecz minimalizowania emisji atmosferycznych generowanych przez transport morski przy jednoczesnym podnoszeniu konkurencyjności przemysłu morskiego.  Projekt promuje nowe i innowacyjne koncepcje transnarodowych działań na rzecz godzenia różnorodnych interesów i potrzeb sektora morskiego jak również przedsięwzięcia tworzące podstawę do

zrównoważonego i ekonomicznie opłacalnego zarządzania zasobami naturalnymi Morza Bałtyckiego.  

Jako jeden z projektów flagowych Europejskiej Strategii dla regionu Morza Bałtyckiego (obszar priorytetowy: To become a model region for clean shipping), projekt BSRInnoship otrzymał poparcie Duńskiej Administracji Morskiej jako koordynatora ww. obszaru priorytetowego. Projekt jest również zgodny z kierunkiem działań International Maritime Organization (IMO), zaleceniami Ramowej Dyrektywy UE odnośnie Strategii Morskiej oraz Planu Działań w obszarze Morza Bałtyckiego organizacji HELCOM.

Wspólne działania międzynarodowego konsorcjum mają prowadzić do osiągnięcia następujących rezultatów:

  • Zostanie stworzony model ekologicznego, zrównoważonego transportu morskiego w regionie, zgodnego z międzynarodowymi przepisami,
  • Przeprowadzone zostaną badania nad efektami i zagrożeniami dla środowiska i zdrowia publicznego oraz wypracowane zostaną jednolite systemy pomiaru, porównywania, modelowania i monitorowania emisji generowanych przez transport morski w Regionie Morza Bałtyckiego.
  • Partnerzy i podmioty sektora morskiego uczestniczyć będą w wymianie doświadczeń w zakresie nisko-emisyjnych rozwiązań, wspólnych działań, strategii oraz inwestycji i oddolnych działań mających na celu ograniczenie lub/i zapobieżenie szkodliwym emisjom
  • Podniesiona zostanie konkurencyjności klastrów morskich, przemysłu portowego i transportowego w Regionie Morza Bałtyckiego poprzez wspieranie rozwoju, eksperymentów, działań pilotażowych oraz adaptowaniu innowacyjnych, nisko-emisyjnych i ekonomicznych rozwiązań
  • Zintensyfikowana zostanie współpraca miedzy wszystkimi stronami wykorzystującymi zasoby Morza Bałtyckiego (porty, miasta, przedsiębiorstwa transportowe, władze, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe i obywatele krajów nadbałtyckich) w celu uczynienia z Regionu Morza Bałtyckiego obszaru wolnego od emisji z konkurencyjnym przemysłem morskim. Współpraca polegać będzie na wspólnych działaniach merytorycznych, politycznych, promocyjnych oraz lobbingowych.                         

KONSORCJUM:

19 instytucji partnerskich wspólnie realizuje projekt BSR INNOSHIP – są to zarówno publiczne jaki i prywatne podmioty takie jak szkoły wyższe, instytuty badawcze, stowarzyszenia sektora morskiego, organizacje Pan Bałtyckie oraz miasta i porty.

Lider projektuFiński Instytut Bałtycki

Partnerzy:

DANIA
    Europejskie Centrum Rozwoju Morskiego
ESTONIA
    Estońskie Centrum Badawcze
FINLANDIA
    Fiński Instytut Meteorologiczny (FMI)
•    VTT Fińskie Centrum Badań Technicznych
•    Uniwersytet w Turku, Centrum Nauk Morskich  
•    Komisja ds. Środowiska przy Unii Miast Bałtyckich (UBC EnvCom)
•    Uniwersytet Nauk Stosowanych Kymenlaakso
•    Miasto  Mariehamn
NIEMCY
    Bałtycki Instytut Marketingu, Transportu i Turystyki Uniwersytetu w Rostocku
ŁOTWA
    Łotewska Akademia Morska (LMA)
LITWA
    Uniwersytet w Kłajpedzie
•    Państwowy Zarząd Portu w Kłajpedzie
NORWEGIA
    Norweski Instytut Meteorologiczny
POLSKA
   Akademia Morska w Szczecinie
•    Polski Rejestr Statków 
SZWECJA
    Politechnika w Chalmers
•    Uniwersytet Södertörn

Partnerzy stowarzyszeni:

•   Komisja ds. Wykorzystania Zasobów Naturalnych, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Ekologicznego przy Samorządzie Miasta St. Petersburg
•    Administracja Portów Morskich Dużego Portu w St.-Petersburgu
•    Helsinki Commission HELCOM
•    Baltic Ports Organisation BPO
•    Port w Gothenborgu
•    Port w Rostocku
•    Baltic Sea Challenge
•    Port w Pori
•    Miasto Kotka
•    Stowarzyszenie Portów Fińskich
•    Scandlines
•    Viking Line
•    TT-Line
•    Firma Wärtsilä
•    Duńskie Ministerstwo Ochrony Środowiska
•    Łotewskie Ministerstwo Ochrony Środowiska i Rozwoju Regionalnego
•    Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Rozwoju Regionalnego regionu Mecklenburg-Vorpommern
•    Szwedzka Administracja Morska
•    Fińska Agencja Bezpieczeństwa Transportu Trafi
•    Naukowo Technologicznych Park w Kłajpedzie
•    Baltic Valley Association
•    Fiński Program na rzecz Klastrów Morskich (OSKE)
•    Łotewskie Centrum na rzecz Środowiska, Geologii i Meteorologii
•    Litewska Akademia Morska
•    Uniwersytet Zachodniofiński, Instytut na rzecz Zdrowia i Dobrobytu


BUDŻET PROJEKTU:

Całkowity: 3,6 mln €

Budżet Akademii Morskiej: 310 354 €

 

CZAS TRWANIA:

10 października 2010 - 10 września 2013

 

STRONA GŁÓWNA PROJEKTU:

http://www.baltic.org/projects/bsr_innoship